Smarta elnät

Det finns många saker som idag marknadsförs som ”smarta”. Ingen kommer dock att försöka få dig att köpa ett smart elnät. Däremot kan du, om du är ägare till en fastighet, sälja el om du är ansluten till ett smart elnät.

Solpaneler på radDe första elnäten var baserade på likström, vilket innebar stora förluster när elen skulle överföras över lång avstånd. Därför byggdes kolkraftverk, som placerades nära konsumenterna. Luften i städerna försämrades avsevärt. Kolet hade dock den fördelen att det kunde utvinnas på ett ställe och transporteras till ett annat för att användas till elproduktion där. När man istället började använda växelström gick det att överföra elektricitet över längre avstånd. Då blev det möjligt att använda älvar och floder, långt från städerna, för att producera el med vattenkraft.

Elnät har traditionellt sett varit stora och trögstyrda. Den princip som har styrt dem har varit den förväntade elanvändningen. Stora kraftverk, som vattenkraftsdammar och kärnkraftverk, producerar det mesta av elen och kombineras med reservkraftverk när det råder brist på el. Elen strömmar, om uttrycket tillåts, från kraftverken via elnätet till konsumenterna. I Sverige finns 15 000 kilometer högspänningsledningar, som utgör stamnätet.

I ett smart elnät kan dock elektriciteten gå åt andra hållet. Den som har solpaneler på sitt tak för att producera el till husbehov kan sälja elen till ett elbolag om hen får ett överskott.

Jämnare konsumtion

Smarta elnät gör det också möjligt att differentiera elpriset, så att det är dyrare att använda elektricitet när det finns mindre att tillgå. Därmed får hushållen ett incitament att spara på el när det är dyrt. När solen skiner och solcellsägarna kan producera mer el blir det istället billigt att använda el. För att detta ska fungera krävs det att elnätet kan skicka information om hur priserna varierar över dygnet, och över året.

Elnätet blir mindre känsligt för överbelastning, eftersom information kan gå ut om att en sådan hotar. Då kan vissa apparater som är anslutna till nätet slå av under några minuter, och gå igång igen när faran är över.

Ytterligare en fördel med smarta elnät är att det blir lättare att fjärrstyra hemelektronik. Tvättmaskinen kan startas mitt på dagen, om elpriset är lägre då. Ett viktigt syfte med smarta elnät är att göra elkonsumtionen jämnare, vilket också innebär att den blir mer effektiv och miljösmart. Om elanvändningen blir jämnare behövs nämligen inte fossila bränslen i samma utsträckning för att producera reservenergi vid tillfälliga toppar.

Ett problem för smarta elnät, precis som för traditionella elnät, är att det kan uppstå elbrist. Därför pågår försök på många håll med att ansluta batterier som klarar att lagra elen från den tid den produceras till dess att den måste användas.